Privacy Statement & Policy

Fiesta Europa bvba respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan het bedrijf kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met Fiesta Europa worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Fiesta Europa verwerkt en hoe het bedrijf hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 1. Deze Privacy statement & policy
 2. Persoonsgegevens in het bezit van Fiesta Europa
 3. Verwerking van de persoonsgegevens door Fiesta Europa
 4. Delen van de persoonsgegevens door Fiesta Europa
 5. Uw rechten
 6. Veiligheidsbeleid van Fiesta Europa
 7. Minderjarigen
 8. Contactgegevens


1. Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Fiesta Europa van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website van Fiesta Europa, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Fiesta Europa verwerkte persoonsgegevens.

Fiesta Europa behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website terugvinden.


2. Persoonsgegevens in het bezit van Fiesta Europa

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Fiesta Europa verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan Fiesta Europa verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
 • Klachten of feedback omtrent uw ervaring met Fiesta Europa, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
   

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) website
Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) website van Fiesta Europa, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de website en andere gegevens waar u Fiesta Europa toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Op de Fiesta Europa website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Fiesta Europa en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Fiesta Europa raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Fiesta Europa of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Fiesta Europa (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.


3. Verwerking van de persoonsgegevens door Fiesta Europa

Persoonsgegevens worden door Fiesta Europa voor volgende doeleinden verwerkt:

 • Het verzenden van nieuwsbrieven;
 • Het antwoorden op vragen die gesteld werden via het contactformulier.


4. Delen van de persoonsgegevens door Fiesta Europa

Fiesta Europa wisselt de persoonsgegevens die verwerkt worden niet uit met derden. Indien u niet langer informatie van ons wenst te ontvangen, kan u ons steeds contacteren om uw gegevens uit onze databank te laten schrappen.


5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Fiesta Europa van u verwerkt.
U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: gegevensbeschermingsautoriteit.be.


6. Veiligheidsbeleid van Fiesta Europa

Beveiliging van de gegevens
Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Fiesta Europa alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Bewaring van gegevens
Fiesta Europa zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan.


7. Minderjarigen

Fiesta Europa verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Fiesta Europa deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.


8. Contactgegevens

Fiesta Europa bvba

Isabellastraat 70 bus002

1703 Schepdaal

België

BTW-nummer BE 0845.410.923

Powered by:
Fiesta Europa BV
Isabellastraat 70 bus002
1703 Schepdaal
BTW: BE 0845.410.923
Tel.: +32 486 79 00 49
info@bestbelgianbeerontour.be
 

Wenst u onze nieuwsbrief te ontvangen?